Informacje ogólne

Warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia zdrowotnego jest pozytywna weryfikacja w systemie eWuś – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Potwierdzenie uprawnień za pomocą e-Wuś

 • Podstawą funkcjonowania systemu eWuś jest weryfikacja uprawnień na podstawie numeru PESEL;
 • W przypadku dziecka do 3. miesiąca, które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica które zgłosiło dziecko do swojego ubezpieczenia;

Pamiętaj:

Obowiązkiem jednego z rodziców lub opiekunów prawnych jest zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia!

Zgłoś dziecko do ubezpieczenia gdy:

 • Zmieniasz pracę – ponownie zgłoś dziecko do ubezpieczenia u nowego pracodawcy;
 • Jeżeli wcześniej dziecko było zgłoszone do ubezpieczenia przez PUP lub MOPS a podjąłeś pracę zgłoś dziecko do ubezpieczenia u swojego pracodawcy;
 • Dziecko pracowało w okresie wakacyjnym – ponownie zgłoś je do ubezpieczenia u swojego pracodawcy;

Gdy w systemie eWuś brak jest potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, by z nich skorzystać należy:

 • zgłoszenie do NFZ i zapis na listę pacjentów poradni,
 • aktualne ubezpieczenie zdrowotne (ważne 1 miesiąc),
 • opłatę składki zdrowotnej za miesiąc poprzedni – gdy prowadzisz działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie z MOPS-u lub biura pracy – w przypadku braku zatrudnienia.

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r., ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wypisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się pomiędzy 18. a 26. rż. dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki: legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. rż. – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.