Zachęcamy Państwa do korzystania z badań profilaktycznych, które pozwalają wcześnie wykryć groźne schorzenia, skutecznie je wyleczyć i cieszyć się zdrowiem.

ŚRODY Z PROFILAKTYKĄ to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. Poniższy link prezentuje informację nt. prowadzonej akcji oraz zawiera kalendarz z możliwością przekierowania do filmu lub opracowania omawianego zagadnienia.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych pod tytułem 8 tygodni do zdrowia Zachęcamy do korzystania z gotowych do przeprowadzenia treningów opracowanych wspólnie przez lekarza, trenera, fizjoterapeutę i psychologa.

SP ZOZ realizuje następujące programy profilaktyczne:

Profilaktyka niedoboru witaminy D3

Adresaci programu:

Wszystkie grupy wiekowe. (Zgodnie z polskimi zaleceniami opracowanymi przez zespół ekspertów. )

Realizacja programu:

 1. Zgodnie z wytycznymi stosowane są działania w zakresie profilaktyki niedoboru wit. D3 u dzieci w czasie realizacji wizyt w gabinecie lekarza POZ. Rodzice/ opiekunowie prawni informowani, są o zaleceniach dotyczących sposobu stosowania preparatów wit.D3.
 2. Pacjenci w trakcie wizyt w gabinecie lekarza POZ informowani są o potrzebie stosowania wit. D3 w ramach profilaktyki.
 3. Istnieje możliwość wykonania badania poziomu wit. D3 o czym pacjent jest informowany.
 4. W trakcie wizyty w gabinecie lekarza POZ pacjent może otrzymać skierowanie na wykonanie badania w cenie promocyjnej /badanie nie znajduje się na liście badań refundowanych przez NFZ/
 5. Pacjent ma możliwość wykonania badań w punkcie pobrań: wtorek, czwartek, godz 07:30-10:00 zgłaszając się ze skierowaniem otrzymanym od lekarza.
 6. Kolejno z wynikami pacjent zgłasza się do gabinetu lekarza POZ
 7. W oparciu o wynik badania podjęta jest decyzja o postępowaniu profilaktycznym lub terapeutycznym
 8. Według wskazań przeprowadzana jest edukacja w zakresie diety, ekspozycji na słońce, problematyki wynikającej z niedoboru wit. D3.

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne realizowane według planu szczepień zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień.

Profilaktyka antynowotworowa

Adresaci programu:

Wszystkie grupy wiekowe.

Realizacja programu:

 1. Dla pacjentów udostępniono informację na temat zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Program profilaktyczny rekomendowany przez MZ.
 2. Dodatkowo określono terminy spotkań edukacyjnych w zakresie profilaktyki antynowotworowej.
 3. Określono termin ostatni wtorek miesiąca 15:00-18:00. Terminy zostały podane do wiadomości pacjentów.
 4. Działania profilaktyczne realizowane są w trakcie wizyt lekarskich.

CHUK:

Adresaci programu:

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Realizacja programu:

 1. Personel rejestracji zaprasza telefonicznie do udziału w programie.
 2. Pacjent po zgłoszeniu się do poradni otrzymuje skierowanie na badania laboratoryjne (lipidogram, glukoza)
 3. Kolejno z wynikami pacjent zgłasza się do gabinetu pielęgniarki POZ celem uzupełnienia karty badania profilaktycznego o:

– wywiad rodzinny w zakresie chorób układu krążenia,

– wywiad związany z paleniem tytoniu

– pomiary: RR, tętno, masa ciała, wzrost, (określenie BMI).

 • Pacjent umawiany jest na wizytę lekarską w trakcie której określane jest ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych wg tabeli SCORE, według wskazań przeprowadzana jest edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych ( dieta, styl życia, ograniczenie palenia tytoniu) mających wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia i cukrzycy.

Gruźlica:

Adresaci programu:

Osoby dorosłe, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poz, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy.

Badania powinny wykonać szczególnie osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności, które mogą się przyczynić do rozwoju choroby:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • obciążenie długotrwałą chorobą
 • obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią
 • bezdomność

Zagrożenie chorobą oceniane jest podczas wywiadu przez pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, które miały kontakt z chorym na gruźlicę, bądź wobec których istnieją inne przesłanki, mogą się zgłosić do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do której złożyli deklarację wyboru. W uzasadnionych przypadkach, pacjenci kierowani są do lekarza, który zleca szczegółowe badania.

Realizacja programu:

 1. Pielęgniarka POZ w trakcie realizacji świadczeń w domu pacjenta lub w gabinecie POZ dokonuje wstępnej oceny zagrożenia gruźlicą płuc.
 2. Ankieta świadczeniobiorcy w profilaktyce gruźlicy stanowi podstawę do określenia wystąpienia ryzyka zachorowania na gruźlicę.
 3. W zależności od wyniku ankiety pacjent zostaje edukowany przez pielęgniarkę POZ na temat gruźlicy jako choroby zakaźnej wywoływanej przez bakterię – prątek gruźlicy lub zostaje skierowany celem dalszej oceny stanu zdrowia do lekarza poz, na którego liście świadczeniobiorców się znajduje.

Informacje na temat innych programów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia można odnaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-i-profilaktyka